AAU2500.jpg
AAU2500.jpg

AccoSTAT


Bedre skolegang med bedre brug af data

SCROLL DOWN

AccoSTAT


Bedre skolegang med bedre brug af data

AccoSTAT er udviklet til uddannelsesinstitutioner samt offentlige organisationer. AccoSTAT er en komplet løsning, som er målrettet de særlige behov og krav, der gælder på området.  Ud over software indeholder løsningen implementering, adgang til videreudvikling, erfa-grupper, faglig sparring og support.

AccoSTAT er udviklet i tæt samarbejde med, og bruges af, tekniske skoler, handelsskoler, gymnasier, erhvervsakademier, professionshøjskoler, handelshøjskoler og universiteter. 

Løsningen er opbygget af moduler, så den enkelte skole derfor frit kan vælge de moduler, som den har brug for. Løsningen kan udvides i takt med behov – både indhold (nye moduler) og antallet af brugere, hvilket betyder, at løsningen er skalerbar:

 1. Rapportering på Årselever, Timer og Kroner
 2. Fuldt integreret løsning til Budgettering og rapportering
 3. Ressourceregnskabsmuligheder
 4. Webbaseret
 5. Modulopbygget
 6. Integrerbar med LDV
 7. Rapportering på frafald - datamining.
 8. Accostat i flere versioner

 

AccoSTAT versioner


SCROLL DOWN

AccoSTAT versioner


ACCOSTAT I FLERE VERSIONER

Offentlige organisationer kommer i mange størrelser med hver deres komplekse udfordringer. Derfor kan accoSTAT også leveres i flere forskellige versioner, så løsningen passer til den enkelte organisations behov. Grundstammen i løsningen er dog ens; det unikke accoSTAT-datawarehouse, hvor data samles, valideres og vaskes. Hermed opnås altid én opdateret sandhed af data ét sted.
 
Løsningen opbygges derefter af moduler. Den enkelte skole kan frit vælge de moduler, som understøtter netop deres behov. Løsningen kan udvides i takt med at behov opstår – både hvad angår indhold (nye moduler) og antallet af brugere. 

 • ACCOSTAT LIGHT

Med Excel som frontend opnås en velkendt brugergrænseflade, men med accoSTAT-datawarehouse og forretningslogik som motor, gøres der op med ulemperne i den traditionelle excel-modellering. Løsningen bliver databaseunderstøttet. Det eliminerer behovet for Excel-referencer, manuelle dataopdateringer af ark, brudte formelreferencer og personafhængige regnearksmodeller.

 • ACCOSTAT WEB

Med Cubus Executive Viewer som frontend opnås en stabil webbaseret budget- og rapporteringsløsning, som gør det nemt og effektivt at dele og distribuere data og budgetter. accoSTAT WEB udmærker sig ved at være hurtig, have en lav indlæringskurve samt høj stabilitet.

 • ACCOSTAT ADVANCE

Med Prophix som frontend opnås en komplet sammenhængende budget- og rapporteringsapplikation med indbygget workflow, fordelingsmuligheder og høj grad af fleksibilitet. Dette er løsningen for de organisationer, som vil understøtte hele styringsprocessen og som har en høj grad af kompleksitet.

Moduler


SCROLL DOWN

Moduler


FRAFALDSMODUL

Ved hjælp af datamining kigger modulet på de mønstre frafaldne elever efterlader. Alle vinder ved at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne. Eleven får en uddannelse og skolen modtager tilskud. Et samarbejde mellem Københavns Tekniske Skole, TEC, Tech College Aalborg og Hotel og Restaurantskolen er skabt for at forudsige, hvilke elever der frafalder en uddannelse.

Dette sker ved at lægge tidligere frafaldsmønstre ned over nye elever – også kaldet datamining. 

Datamining er en analyse, som afdækker sammenhænge i store datamængder. På baggrund af definerede parametre, trækkes historiske mønstre ned over data på de nye elever på skolen, og resultatet er en liste med elever, der er frafaldstruede samt begrundelse for, hvilke parametre der giver dem denne markering. De mange avancerede beregninger er gemt bag en brugervenlig facade, så datamining kan benyttes uden statistiske kundskaber.

 

NAVISIONSTAT-MODUL

"Kroner": data hentet fra Navision Stat vedr. økonomi, som der kan foretages analyser, rapportering samt opfølgning på. Dette modul er fundamentet for løsningen og indeholder de fleste af de rapporter, der i dagligdagen bruges i økonomiafdelingen.

Navision Stat-modulet bruges til at vise forbrug (omkostninger) fordelt på blandet andet:

 1. Momskode
 2. Art
 3. Bilagskode
 4. Formål (uddannelse)
 5. Projekt
 6. Tid
 7. Ansvar
 8. Måned.

Modulet er et stærkt opfølgningsværktøj, der viser realiseret, budgetteret, estimat, efterposteringer samt afvigelser på en nem og visuel måde – også for brugere, der normalt ikke arbejder med regnskab.

SLS Moduler


SCROLL DOWN

SLS Moduler


Værktøj til lønstyring

Øgede forventninger om effektivitet og lønstyring i de statslige institutioner sætter skærpede krav til institutionernes lønstyringsværktøjer.
Vi garanterer hurtig og effektiv lønrapportering og lønbudgettering. Accobat har lavet et værktøj, som sikrer en effektiv og præcis lønstyring. Værktøjet er lavet på basis af behov, defineret af statslige institutioner, og den er tilmed web-baseret og brugervenlig.

G--penge.jpeg

SLS LØNBUDGETTERING

De realiserede data opdateres af administrator fra LDV’et.

Opdateringen sker månedligt eller ad hoc. Ved budgettering inddaterer budgetlæggeren som minimum året, der skal budgetteres og måneden med realiseret data, som budgettet skal baseres på og lønstigninger/omregningsfaktorer.

Herefter kan budgetlæggeren automatisk få klargjort et færdigt budgetforslag for alle medarbejdere, personalekategorier, områder med mere. Budgettet kan holdes op mod de realiserede SLS data, og administrator kan overføre data til den samlede accoSTAT-løsning.

Løsningen er ikke person- eller leverandørafhængig - og er i øvrigt udelukkende baseret på standardsoftware.

SLS LØNRAPPORTERING

Værktøjet rapporterer realiseret og budgetteret løn fra et overliggende niveau til den enkelte medarbejders løndele, PKAT m.m.

På baggrund af fremskrivningsfaktorer som...

 1. lønstigninger
 2. lønafhængige omkostninger
 3. lokale forhandlingspuljer og
 4. overtid

... dannes udkastet til lønbudgettet. Herefter er der mulighed for at oprette nye medarbejdere, samt lave manuelle korrektioner på eksisterende medarbejdere. Løsningen giver muligheder for efterfølgende budgetopfølgninger og budgetscenarier.

ANDRE MODULER


SCROLL DOWN

ANDRE MODULER


moduler inden for flere discipliner

AccoSTAT er udviklet til statslige virksomheder, herunder specielt til organisationer indenfor uddannelsesområdet. Accobat har bred erfaring inden for området, så vi udvikler løbende nye moduler til uddannelsessektoren. Denne udvikling foregår ofte i tæt samarbejde med skolerne, da dette medfører ejerskab, og betyder at vi kommer i mål med løsningerne.

Vi har blandt andet udviklet moduler inden for:

 1. Årselever, hvor alle data om elever er genstand for analyser på fx. antal af årselever for hver uddannelsestype.
 2. Timer, data hentes og der kan foretages analyser, rapportering og opfølgning på timeregnskabet fx ind- og udlånte lærertimer
 3. Demografi, data om hvor kommer eleverne fra, i hvilke områder skal vi lave marketing målrettet mod hvilke uddannelser. Har skolen tilbagegang på uddannelserne og i givet fald hvilke på uddannelser og i hvilke områder.

Vil du vide mere?


SCROLL DOWN

Vil du vide mere?


FÅ MERE VIDEN OM ACCOSTAT

Udfyld formularen, så vi nemt kan kontakte dig med skræddersyet viden om accoSTAT til dig og din organisation