Udnyt de styringsmæssig muligheder i PROPHIX er Detailed Planning Manager (DPM), som på en helt unik, hurtig og brugervenlig måde gør detaljeret og operationel styring. For første gang er det nu muligt gennem et standard værktøj, at konfigurere en detaljeret planlægningsproces som Kapacitetsstyring, ressourceallokeringer, lønbudgetter, kapitalplanlægning m.m.

Detailed Planning Manager (DPM)
1.0 Introduktion
Et centralt modul i PROPHIX er Detailed Planning Manager (DPM), som på nem og effektiv vis øger muligheden for planlægning og styring på tværs af organisationen. Med modulet følger en række planlægningsværktøjer, som kan bruges til at generere effektive og præcise fremadrettede billeder af organisationen baseret på bestemte finansielle projektioner.
DPM er således et supplerende styringsværktøj i PROPHIX, der giver mulighed for at behandle særligt avancerede data baseret på en længere række af variabler.
Eksempler på disse kunne bl.a. være CAPEX, Personnel Planning osv. Disse fungerer som tunge poster på bundlinjen i alle typer af organisationer, hvorfor en øget styring samt prognosticering af disse er særligt brugbar.

1.2 Dataarkitektur
Grundlæggende kan DPM ses opbygget af 2 typer enheder, hhv. (1) stamdata (medarbejder osv.) og (2) en række beregninger. Stamdata kan f.eks. indeholde løninformation for den givne medarbejder, hvortil der hører en bestemt beregning (møntet på netop lønudgiften). Der kan her være tale om faktorer såsom skatter, overtid, feriepenge osv.

Udover disse 2 typer af enheder, følger et tredje element, nemlig ”beregningsmotoren”. Det er denne som beregner output’et – de beregnede omkostninger på baggrund af de 2 typer enheder, der posteres i DPM-kuben (og finans-kuben). Se ovenstående model for videre uddybning af datastruktur.

1.3 Opsætning
Når DPM-kuben skal sættes op i PROPHIX foregår det på samme vis, som når man f.eks. skal opsætte finanskuben. Først skal dimensionerne altså defineres. Herefter skal man definere hvor ens tal skal posteres til. Alt efter hvor mange DPM-projekter organisationen har, vil tal typisk allokeres efter område, så f.eks. CAPEX, Personnel Planning osv. får deres egne kuber.
Unikt ved DPM er muligheden for også at postere tal fra DPM-kuben til finanskuben. Herigennem sikres en overordnet konsolidering af data. Brugeren vælger selv, hvilke tal som skal posteres til finanskuben ved at opsætte, de dimensioner som skal være fælles – ”shared dimensions” og have adgang til.

1.4 Modelegenskaber 
En typisk DPM-model defineres efter hvilken DPM-kube samt ”connection” denne har tilknytning til. Herudover figurerer forbindelsen (ikke obligatorisk) til finanskuben.

Desuden skal en række objekter defineres for DPM-modellen, herunder bl.a. ”attributes”, ”calculations”, ”global vectors”, ”schedules” m.fl.

Attributter: Disse lagrer virksomhedens datakomponenter. Efter at man har defineret virksomhedens attributter kan man importere og lagre stamdata for modellen. Attributter er virksomhedsspecifikke og indtastes af administratoren i PROPHIX. Der eksisterer både obligatoriske attributter (mandatory attributes), som f.eks ID, navn, start period/end period, som skal opsættes. Derudover foreligger også muligheden for at definere skræddersyede attributter. Disse kunne eksempelvis være timelønssats, provision, ansættelsesprocent og lignende. Attributter i DPM-modellen kan opfattes som grundstenene til at bygge videre på den samlede DPM-model. 

Globale vektorer: Globale vektorer er numeriske værdier som udelukkende forankres af tidsdimensionen i DPM-modulet. Med disse får man muligheden for at ”overwrite” en default-værdi og erstatte med en (eventuelt) mere præcis værdi. Dette kunne for løndelen f.eks. være en timelønnet som overskred en default-værdi på 21 timer – med en global vektor kan man her overwrite denne værdi med en ny numerisk værdi (vigtigt at pointere at disse kun kan overwrites på baggrund af tidsdimensionen).
Globale vektorer er ikke direkte synlige i DPM-kuben eller nogen anden kube, de figurerer udelukkende som variable i beregninger. Globale vektorer defineres og opretholdes i modellen af DPM-administratoren.

Calculations: Når stamdata er importeret og lagret i modellen, kan beregningerne for de forskellige objekter opsættes, så udgifterne kan beregnes korrekt.

Schedules: Hertil kommer også muligheden for at generere dataindtastningsark lig normale ”spreadsheet”, hvilket gør det nemmere for brugeren at indsætte data i modellen. Schedules er unikke for DPM og en alternativ måde for brugere at indtaste data på. De kan til dels sammenlignes med PROPHIX’ template-funktion, men denne er mere struktureret da f.eks. rækker (rows) altid kun vil repræsentere DPM-objektet (f.eks. medarbejder). Ligeså er pivotering mellem rækker og kolonner ikke muligt for Schedules.

Udover ovenstående forekommer yderligere en række modelegenskaber. Hvorvidt man bruger disse forankres typisk af kundebehovet, der varierer alt efter type af virksomhed, størrelse, branche osv. Af yderligere modelegenskaber eksisterer bl.a. “allocations”, “schedules”, “reporting categories”, “scenarios” samt “security”.

1.5 Dimensioner i Detailed Planning Manager

DPM-modulet er fuldt ud integreret med PROPHIX’ OLAP-komponenter, hvorfor brugerfladen er repræsenteret og styret ved brugen af de, i forvejen kendte, dimensioner i PROHIX.

DPM-kuben bruger derfor mange af de samme dimensioner som andre PROPHIX-kuber (se venligst tabel for uddybning). Dimensioner som bruges udelukkende i DPM-kuben er ”Detailed Planning”/”Employees”, ”Allocations” og andre (valgfrie) brugerdefinerede dimensioner, såsom ”projekt”, ”arbejdstitel” osv.

1.6 Detaljeret planlægning og Delte Dimensioner
DPM-dimensioner som, også afspejler data med indflydelse på den finansielle planlægning, skal kunne transfereres til en (eventuelt) finanskube. For at dette skal kunne lade sig gøre, skal man i PROPHIX opsætte delte dimensioner imellem DPM-kuben og finanskuben, så en ”bro” kan oprettes imellem disse. Således kan finansielle nøgletal med data fra DPM-kuben genereres på automatisk vis i PROPHIX (se figur – DPM-kuben er i dette tilfælde navngivet ”lønkuben”).